Asociace skautů a skautek Evropy

Z Katopedia

(Přesměrováno z ASSE)
Přejít na: navigace, hledání

Asociace skautů a skautek Evropy (ASSE) je česká křesťanská skautská organizace (deklarující se jako římskokatolická), která spolupracuje s Mezinárodní unií skautek a skautů Evropy - Federací evropského skautingu (UIGSE-FSE). Organizace není členem UIGSE-FSE (nesplňuje podmínku "alespoň 200 členů"), nicméně úzce s ní spolupracuje: funguje pod patronací polského "SHK Zawisza" (které členem je), používá symboliku i výchovnou metodu UIGSE-FSE a její členové jsou členy UIGSE-FSE.

Charakter organizace a historie

Asociace se odvolává na principy shrnuté Robertem Badenn-Powellem založených na úctě k Bohu, přírodě, rodině a jednotlivci. Organizace zachovává kodex náboženského života (součást federálních stanov), který deklaruje, že členové FSE vyznávají křesťanskou víru, což se projevuje například i tím, že skautský slib nesmí složit ty osoby, které nejsou pokřtěné nebo nevyznávají křesŤanskou víru založenou na apoštolském vyznání víry (Credo).
Poté, co se idea skautingu dostala koncem 19. století na evropský kontinent, začala okamžitě vznikat i jeho katolická odnož. Za zakladatele katolického skautingu je možné považovat otce Jacquese Sedina, kterému se podařilo úspěšně skloubit výchovné skautské metody kontextu učení katolické církve. 1. listopadu 1956 došlo vůbec k prvnímu setkání francouzských a německý skautských vůdců a činovníků z katolické a pravoslavné církve společně se zástupci církví protestantských. Tímto setkáním došlo k založení skautské federace (FSE) a zároveň od něj se také odvijí vznik symbolu hnutí, kterým je osmihrotý červený kříž se zlatou lílií uprostřed, který upomíná jako na Osmero blahoslavenství, tak i na templářskou rytířskou tradici. Postupně po tomto setkání začaly vznikat jednotlivé německé asociace. Charkater organizace v šedesátých a sedmdesátých letech výrazně ovlivňovali manželé Geraud-Keraodovi a poté, co již museli organizace pro své stáří opustit, již čítala více než 50.000 členů.
Česká odnož FSE začíná vznikat po roce 1999, kdy se uskutečnil tábor s francouzskými skauty na Čachrově, který pak vedl k prouhlobení zájmu některých českých skautů o tuto organizaci. Roku 2001 tak došlo k pořádání tábora ve stylu FSE v Rurey (Francie) a následně ke složení prvních slibů členů této organizace v roce 2002. Roku 2004 byla organizace zaregitrována u MV ČR. V roce 2008 existovaly oddíl a smečka v Praze a další vznikaly v Litoměřicích a Telicích nad Metují. Roku 2010 navštívil českou organizaci federální komisař UIGSE. Česká FSE zatím vzhledem k nízkému počtu svých členů pořádá především mezinárodní tábory, jak v ČR, tak zahraničí, kde se schází především slovanští, němečtí a francouzští členové této skautské organizace. V nynější době má česká FSE svá střediska na sedmi místech (Teplice, Praha, Brno, Olomouc a Uherské Hradiště).


Externí odkazy

Osobní nástroje