Casti connubii

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Casti connubii (O křesťanském manželství) je encyklika vyhlášená papežem Piem XI. 31. prosince 1930. Zdůrazňuje význam svátosti manželství jako zdroje milosti a obhajuje autoritu církve na poli morálky ve vztahu ke státu. Pius XI. v ní odsuzuje vynucovanou eugeniku i umělou kontrolu porodnosti a potvrzuje absolutní zákaz umělých potratů.

Vzhledem k dobovým událostem a hlediskům se jako zásadní jeví potvrzení nepřípustnosti užívání antikoncepce (většina protestantských denominací od tohoto stanoviska v roce 1930 a letech následujících postupně dezertovala) a striktní stanovenní povinnosti státu zakazovat a trestat potraty.

Casti connubii je dodnes jednou z nejvýznamnějších encyklik dotýkající se oblasti manželství, sexuální etiky a otázky ochrany lidského života. Její stanoviska později podpořily a rozvinuly encykliky Humanae vitae Pavla VI. a Evangelium vitae Jana Pavla II.

Obsah

Obsah encykliky

Encyklika je v prvé řadě zaměřena na komplexní vysvětlení katolického učení o manželství a na popis a rozbor nejzásadnějších problémů, kterým čelí v sekularizujícím se světě. Krom samotného manželství se podrobně zabývá otázkami cudnosti, předávání lidského života (kontrola porodnosti, eugenika)

Svátost manželství

Prvotní církevní učení považovalo úplnou sexuální abstinenci jako nejsvětější stav člověka a manželství bylo povoleno jen pro ty, jejichž pevnost nebyla dostatečná. Tato encyklika naopak s odkazem na sv. Augustina[1] potvrzuje svátostnou povahu manželství a vznešenost tohoto stavu také s odkazem na sv. Pavla. Encyklika odsuzuje cizoložství,[2] tehdejší návrhy "manželství na čas", "manželství na zkoušku" nebo "manželství kamarádské" a především rozvody a podporuje pozici ženy v domácnosti a v rodině proti cílům ve prospěch samostatné kariéry tehdejšího feministického hnutí.[3]

Kontrola početí a zákaz potratů

Encyklika konstatuje, že hlavním účelem sexuality je plodnost a dobro manželů. Proto má být manželské setkání otevřené i vůči přijetí dítěte, tzn. nemají se klást žádné nepřirozené překážky. Nicméně intimní život manželů je soukromou záležitostí. Církev nevydává žádné instrukce, jak jej realizovat. Přirozenou překážkou se rozumí menopauza a neplodnost. Encyklika opakuje církevní negativní stanovisko k umělým potratům, když konstatuje, že umělý potrat je vraždou a že je povinností státu jej zakazovat a přiměřeně trestat.

Kritika eugeniky

Papež odsuzuje tehdy časté tzv. eugenické zákony, které zakazovaly manželství a početí "nedostatečně zdravým" jedincům nebo dokonce umožňovaly umělý potrat.[4] Státní nebo veřejná moc nemá podle encykliky mít žádné přímé moci nad "údy svých poddaných", a proto nikdy ani z důvodů eugenických ani z jakýchkoli jiných příčin nesmějí přímo ublížit tělu a sahat na jeho neporušenost s odvoláním na názor Tomáše Akvinského.[5]

Dopady a reakce

Casti connubii je dodnes jednou z nejvýznamnějších encyklik dotýkající se oblasti manželství, sexuální etiky a otázky ochrany lidského života. Známý katolický autor a apologeta Jim Burnham ji označil za jednu ze tří nejvýznamnějších encyklik 20. století (spolu s encyklikami Humanae vitae a Veritatis splendor).[6]

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Reference

Informace o článku.

Článek či jeho část byla převzata z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa.
Tento text je dostupný za podmínek Creative Commons 3.0 Unportedcreativecommons.org.

  1. jsou dobra, pro něž sňatek jest dobrý: potomstvo, víra a svátost." (Sv. Augustin, De bono conjugali, c. 24 n. 3
  2. „Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“(Mt 5,28)
  3. čl. 79 Na místo upřímné a opravdové lásky, která je základem manželského štěstí a vroucí sladkosti, zavádějí jakýsi slepý souzvuk povah a citovou náklonnost, kterou nazývají sympatií; když tato sympatie přestane, pak - podle jejich učení - uvolňuje se pouto, které jediné je pojilo; nastává úplná rozluka. - - Co to znamená jiného, než stavěti dům na písku?
  4. čl. 63 Jiní však praví, že to dovoleno není, leč když jsou zde ještě také velmi závažné příčiny, které označují jménem lékařské, sociální nebo eugenické indikace (důvody)... Ba někteří dokonce žádají, aby k těmto smrtelným operacím stát přiložil pomocnou ruku; a bohužel, všeobecně je známo, že se to děje někde velmi často.
  5. "Nikdy podle lidského soudu nemá býti někdo bez viny trestán mrskáním, zabitím, zmrzačením anebo zbičováním." (Sv. Tomáš Aqu., S. th., II. II. q. 108 a. 4 ad 2.)
  6. Jim Burnham: Casti Connubii: The Church's Answer to Planned Parenthood
Osobní nástroje