Kněžské bratrstvo sv. Pia X.

Z Katopedia

(Přesměrováno z FSSPX)
Přejít na: navigace, hledání

Kněžské bratrstvo sv. Pia X. (lat. Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X., FSSPX) je celosvětově působící společenství tradičně katolických kněží založené arcibiskupem Lefebvrem 1. listopadu 1970. Členové (a někdy i příznivci) Bratrstva jsou v běžné mluvě občas nazýváni „lefébvristé“, přičemž je ale nutno dodat, že jde o výraz hovorový, nepřesný a mírně hanlivý.

FSSPX vzniklo za účelem tradiční výchovy kněží a podpory kněžského života a jeho rozsáhlá pastorační činnost mezi řadovými věřícími je (minimálně v současném rozsahu) důsledkem současné církevní krize. Jeho pastorační působení v konkrétním místě je vždy odpovědí na žádost místních věřících. V České republice působí od roku 1991. Současným generálním představeným Bratrstva je P. Davide Pagliarani, představeným rakouského distriktu P. Stefan Frey a děkanem brněnského děkanátu Panny Marie Růžencové, který spravuje celou Českou republiku, P. Tomáš Stritzko. Dle vlastních údajů mělo 1. ledna 2018 ve svých řadách 637 kněží, 204 seminaristů a 56 uchazečů o studium.[1] z toho pět českého původu. V České republice trvale působili čtyři.

Podle oficiálních církevních kruhů nemají kněží a biskupové bratrstva v Katolické církvi žádné oficiální postavení a jsou „suspendováni a divinis“, takže svoji službu vykonávají nedovoleně (byť nepochybně platně).[2] Bratrstvo tuto interpretaci odmítá na základě argumentu, že nouze zapřičiněná současnou krizí je opravňuje sloužiti bez obvyklých pověření. V poslední době se Bratrstvo zmítá ve vleklé krizi, kterou charakterizují četné odchody či vyloučení kněží, kteří nesouhlasí se změnami v jeho směřování a vstřícnějším kurzem vůči Svatému stolci. Tito kněží pod vedením z bratrstva již také vyloučeného biskupa Williamsona proto založili již vlastní institut a společně s jim nakloněnými laiky utvářejí tzv. "Hnutí odporu".

Obsah

Historie

Zakladatel bratrstva Msgre. Marcel Lefebvre

Arcibiskup Marcel Lefebvre se rozhodl založit nejprve bohoslovecké hnutí, které by účinně reagovalo na pokračující "jaro v církvi" vyvolané pokoncilnímu trendy v seminářích, diecézích a farnostech, které v intencích tzv. ducha koncilu začaly masivně bourat staré oltáře a profanizovaly celý církevní život. Za význačné podpory řádu Rytířů Panny Marie a dalších dobrodinců tak dal roku 1970 vznik prvnímu kněžskému semináři v Econe[3] a následně celá myšlenka přerostla ve vznik samostatného kněžského institutu (fraternity), který dostal název po svatém papeži a významném reformátorovi Piu X.. Mnoho bohoslovců již tenkrát dalo najevo, že si nepřejí být vychováváni v sekulárních seminářích, které odpovídají intencím ducha doby, a touží i nadále po získávání jednotlivých stupňů kněžských svěcení, která rozhodnutím papeže Pavla VI. v roce 1973 de facto vymizela z římského pontifikálu.

Seminář v Econe z počátku neměl žádné potiže se svým fungováním. Několik let měl dokonce i přímou podporu místního biskupa. Se vzrůstajícím zájmem o tradiční liturgii a integrismem si však Lefebvre rychle získal nepřátele a to přímo v nejvyšších kruzích ve Vatikánu, o kterých navíc kolovali informace, že jsou členy zednářské lóže (kardinál Villot) a přesto, že upokojil jak papeže Pavla VI. tak i Jana Pavla II., že zachovává svou poslušnost vůči nim, byl neustále středem perzekucí a již v roce 1976 o samotném Bratrstvu kolovaly informace, že již je zcela mimo církev. Reálně však by jak Lefebvre, tak i jím vysvěcení kněží pouze uvrženi papežem Pavlem VI. do církevního trestu suspenze. V roce 1983 se od FSSPX odštěpila skupina devíti kněží vedená otcem Kellym, která založila Kněžské bratrstvo sv. Pia V., které se od FSSPX odlišuje odmítáním misálu z roku 1962 a popíráním platnosti svěcení podle nového ritu.

Vrcholem, ne-li poslední kapkou pro zásadní rozhodnutí Mons. Lefebvra, bylo náboženské setkání v Asissi roku 1986, ve kterém viděl vstup synkretismu do církve. Podal však i přesto žádost do Říma, aby byli jmenováni pro Bratrstvo alespoň dva biskupové, který by on vysvětil. Apoštolský stolec vyjádřil ochotu arcibiskupovi Lefebvrovi vyhovět a ustanovil kardinála Ratzingera, prefekta Kongregace pro nauku víry, jako vykonavatele tohoto rozhodnutí. Jednání začala na počátku roku 1988 a nebyla korunována žádný úspěchem. V červnu i nadále bylo Bratrstvo upokojováno, že biskupové budou jmenováni do 15. srpna nebo později.

Tyto neustálé odklady svěcení vzbudily v těžce nemocném arcibiskupu Lefebvrovi dojem, že Apoštolský stolec ve skutečnosti nemá v úmyslu žádné biskupy vysvětit a pouze protahuje jednání v očekávání jeho brzké smrti. Proto nakonec dne 30. června 1988 spolu s brazilským biskupem Castro Mayerem vysvětil i bez svolení papeže na biskupy čtyři kněze Bratrstva (Bernarda Fellaye, Tissiera de Malerais, Richarda Williamsona a Alfonsa de Galarretu). Reakcí byla deklarace, že svěcením upadl do exkomunikace latae sentenciae, kterou Kongregace pro biskupy vydala následujícího dne. Důsledkem těchto událostí byla roztržka v FSSPX, která vedla k tomu, že z něj část kněží a seminaristů, která svěcení a definitivní roztržku se Svatým stolcem neschvalovala, odešla a založila Kněžské bratrstvo sv. Petra.

21. ledna 2009 Kongregace pro biskupy zastoupena kardinálem Giovannim Re oficiálně zrušila exkomunikace čtyř biskupů Bratrstva.[4] Papež Benedikt XVI. toto zrušení oficiálně deklaroval 24. ledna[5] Vyvolal tím v církvi a sekulární společnosti bouřlivé diskuze, které byly spojeny také s výroky biskupa Williamsona, v nichž byl zpochybněn holokaust.

Zrušením exkomunikací byly zahájeny rozhovory o naukové rovině současných problémů nejednoty Bratrstva a officiální katolické církve, které byly zakončeny v polovině září 2011 závěrečným kommuniké a vypracováním tzv. Naukové praembule, která byla předána biskupovi Fellayovi a jež měla být základem pro další rozhovory.[6] Nicméně poté, co Benedikt XVI. jmenoval prefektem Kongregace pro nauku víry arcibiskupa Müllera, který je znám svými nepřátelskými postoji k FSSPX a velice zvláštními teologickými postoji,[7] jednání ustrnula.

V té době se však už FSSPX ocitlo v těžké krizi - během jednání zesílily neshody mezi vedením Bratrstva, které se snažilo o co nejvstřícnější postoj k Římu, a skupinou kněží okolo biskupa Williamsona, která považovala toto jednání za zradu odkazu arcibiskupa Lefebvra a poslání Bratrstva. Vyloučení Williamsona a následné čistky, které rozpoutal biskup Fellay, když sesazoval z funkcí představené, kteří v generální kapitule hlasovali proti Williamsonovu vyloučení, a nechával vyhazovat Williamsonovy příznivce z Bratrstva, stejně jako nový "pozitivnější kurz" Bratrstva vůči Římu, roztržku prohloubily a vedly část konzervativnější členů Bratrstva k odchodu a vytváření tzv. „hnutí odporu“.

Po nástupu papeže Františka I. se jednání mezi Svatým stolcem a FSSPX neformálně obnovila.

Postavení a kritika

Podle oficiálních církevních kruhů nemají kněží a biskupové bratrstva v Katolické církvi žádné kanonické postavení a jsou „suspendováni a divinis“, takže svoji službu nevykonávají legitimně, byť jimi vysluhované svátosti jsou (s výjimkou manželství a dříve i svaté zpovědi - viz níže) nepochybně platné.[8] Bratrstvo tuto interpretaci odmítá na základě argumentu, že nouze zapřičiněná současnou krizí je opravňuje sloužiti bez obvyklých pověření.

Otázka uzavírání manželství je složitější a někteří biskupové a kněží platnost této svátosti v případě jejího udělení si před kněžími FSSPX otevřeně zpochybňují. FSSPX tento postoj odmítá a tvrdí, že panující krize je opravňuje vysluhovat i tuto svátost, která by za normálních okolností skutečně nebyla bez pověření od příslušného ordinářem platná.[9][10]

V případě svaté zpovědi panovaly podobné výhrady až do roku 2015, kdy papež František I. vydal pro milostivý rok 2015-2016 rozhodnutí, že zpovědi u FSSPX v tomto období budou platné,[11] a následně pak v apoštolském listu Misericordia et misera z 21. listopadu 2016 toto svolení prodloužil na neurčito.[12]

Co se pak týče laiků, kteří se zúčastňují bohoslužeb, katechezí a jiných akcí Bratrstva, ti jsou vnímáni i nadále jako řádní věřící katolické církve, pokud není místními autoritami rozhodnuto jinak.

I ze strany některých tradičních katolíků je bratrstvo ostře kritizováno pro sklony k sektářství, zbožšťování sama sebe a pro usurpování si pravomocí, které mu nenáleží. Jedním z příkladů je snaha FSSPX o potlačení tzv. hnutí odporu, která se projevuje ostrakizací jeho příznivců a dokonce i nelegitimním odpíráním svátostí laikům, kteří se stýkají či spolupracují s hnutím odporu a biskupem Williamsonem.[13][14] Šikaně a vydírání se v tomto směru nevyhnuly ani celé spolky a organizace tradičně katolicky orientované, jako třeba Rytíři Panny Marie.[15]

Působení v ČR

Pontifikální mše sv. v kapli Bratrstva na Faměrově ulici v Brně

V České republice proběhla první oficiální mše 27. října 1991 (na svátek Ježíše Krista Krále), pravidelné mše začaly v roce 1992. 15. srpna 2011 vznikl v ČR priorát Bratrstva se sídlem v Brně, kde již dlouho předtím fungovala kaple Bratrstva. Spadá pod rakouský distrikt a jeho prvním administrátorem je P. Tomáš Stritzko. Jeho výsadní postavení v české tradičně katolické komunitě je do značné míry uměle udržováno českými katolickými biskupy, jejichž zarputilé nepřátelství vůči tradičnímu katolicismu znemožňuje trvalé působení ostatních tradičních institutů v České republice.[16]

Na podzim 2011 vyšel ku příležitosti 20. výročí zahájení působení Bratrstva kancionál Dědictví otců, jehož verze písní je od 1. listopadu závaznou pro pobožnosti vedené FSSPX v celé ČR.[17] Bratrstvo pravidelně slouží mše v Brně, Praze, Pstruží, Pardubicích, Uherském Brodu, Boršově nad Vltavou, Žďáru nad Sázavou a Jablonci nad Nisou.

V prosinci 2017 vyhovělo Ministerstvo vnitra ČR žádosti Bratrstva z roku 2016 a udělilo mu status 39. registrované církve a náboženské společnosti v ČR, osmnácté podle podle zákona č. 3/2002 Sb.[18] Registrace FSSPX vstoupila v platnost v červnu 2018, po zamítnutí rozkladu, který proti registraci podala Česká biskupská konference. 31. května 2018 byl brněnský priorát povýšen na děkanát a otec Stritzko se stal jeho prvním děkanem.

Kněží FSSPX působící v ČR

Kněží FSSPX českého původu v zahraničí

Generální představení FSSPX

 1. Msgre. Marcel Lefebvre FSSPX (1970-1982)
 2. P. Franz Schmidberger FSSPX (1982-1994)
 3. Msgre. Bernard Fellay FSSPX (1994-2018)
 4. P. Davide Pagliarani FSSPX (od 2018)

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Oficiální stránky

Další stránky a texty

Zvukové záznamy a videonahrávky

Literatura

Reference

 1. http://laportelatine.org/quisommesnous/statistiques/stat.php
 2. Na základě CIC can. 1382 - 1384.
 3. http://www.militiamariae.net/Onas_militia.html
 4. České znění zprávy: [1]
 5. Zrušena exkomunikace biskupů Bratrstva sv. Pia X., relace českéh vysílání Rádia Vatikán. Celý text zprávy.
 6. Tiskové prohlášení Generálního domu Kněžského bratrstva sv. Pia X., [2]
 7. Celá řada kněží FSSPX jej na základě jeho teologických prací označuje za heretika.
 8. viz LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. BISKUPŮM KATOLICKÉ CÍRKVE OHLEDNĚ ZRUŠENÍ EXKOMUNIKACE ČTYŘ BISKUPŮ VYSVĚCENÝCH ARCIBISKUPEM LEFEBVREM z 10. března 2009
 9. http://www.fsspx.cz/pah_jurisdikce.pdf
 10. http://www.remnantnewspaper.com/Archives/2013-0515-c-jackdon-sspx-confession-valid.htm
 11. http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/papez-k-jubileu-chci-aby-se-lide-setkali-s-bozim-milosrdenstvim/
 12. Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX, ČS Radia Vatikán, 21. 11. 2016
 13. http://www.duseahvezdy.cz/2014/01/23/krize-cirkve-tradicni-katolik-v-tekutych-piscich/
 14. http://rexcz.blogspot.cz/2015/05/p-bouchacourt-schvaluje-smrtelne-hrichy.html
 15. http://rexcz.blogspot.cz/2015/08/deklarace-22-generalni-kapituly-rytiru.html
 16. Tyto instituty totiž potřebují souhlas od místního biskupa, který jim zatím žádný český biskup nedal.
 17. http://aktualityhvezd.wordpress.com/2011/11/18/vysel-kancional-fsspx-pro-cr/
 18. http://info.dingir.cz/2017/12/knezske-bratrstvo-sv-pia-x-je-registrovanou-nabozenskou-spolecnosti/
 19. Kaplan v Jaidhofu, v červenci 2012 měl v Brně primici a od 15. srpna převzal starost o České Budějovice.
 20. http://fsspx.cz/letaky/140_2014_rijen_listopad.pdf
 21. Po vysvěcení 1. července měl v ČR několik Mší sv., od srpna 2017 kaplan při brněnském priorátu
 22. https://news.fsspx.pl/2018/12/krakow-powitanie-ks-jaromira-kucirka-fsspx/
 23. Kancionál používaný Bratrstvem v České republice.
Osobní nástroje