Ferdinand Peroutka, jr.

Z Katopedia

Verze z 23. 8. 2015, 04:41; Cinik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Ferdinand Peroutka jr. (* 3. března 1941) je český katolický konzervativní novinář a publicista, synovec Ferdinanda Peroutky st.. V jeho publicistice se hodně odráží život dnešního českého katolicismu, jeho potíží a kontroverzí, především v nich Ferdinand Peroutka vystupuje jako obhájce křesťanských hodnot a bojovník proti přehnanému náboženskému fundamentalismu v české společnosti.

Obsah

Životopis

Narodil se 3. března 1941, jeho strýcem je známý český spisovatel a dramatik Ferdinand Peroutka st. Po nucené emigraci svého strýce byl hojně činný v disentu (do přímého kontaktu s českými disidenty však nikdy nevstoupil). Kvůli špatnému kádrovému posudku a jménu nebyl přijat proto přijat ani na střední školu. Vyučil se proto strojním zámečníkem a během zaměstnání vystudoval strojní průmyslovku zakončenou maturitní zkouškou. Pokusil se přihlásit na studium právnické fakulty v Praze. Přes relativní úspěch v přijímacím řízení však nebyl ke studiu přijat. Po absolvování základní vojenské služby pracoval v mnoha dělnických a jiných profesích (horník, strojník, automechanik, garážmistr, učitel v autoškole, úředník ČKD, investor u automatizace železniční dopravy). Na počátku osmdesátých let napsal studii o odzbrojení, kde vyjádřil názor, že by společně s USA měl být odzbrojen i Sovětský svaz a celý východní socialistický blok. Tuto, dle jeho slov, ryze mamaterskou práci, osobně doporučil polskému arcibiskupovi Józefu Glempovi. Kromě toho hojně psal do redakcí deníků Rudé právo a Lidová demokracie. Podepsal na konci osmdesátých let řadu protikomunistických petic a osobně se v počátcích připojil k Demokratické iniciativě Emanuela Mandlera.


Po roce 1989 je velmi aktivní jako publicista. V roce 1995 vystudoval obor žurnalistika na Karlově univerzitě a stal se členem redakce Lidové demokracie. Kromě toho publikoval také v denících Telegraf a Zemské noviny. Po jejich zániku pracoval jako volný novinář (přispíval mj. i do Mezinárodního katolického reportu) a ještě později přispíval svými blogy na portálu ct24.cz, ovšem zde začal být pro své konzervativní názory postupně omezován (v srpnu 2012 mu bylo znemožněno zveřejnit článek Dva pochody a jeden protest, který redaktor blogů Ladislav Doležal označil za projev homofobie) a v roce 2013 s ním po jeho opětovné reakci na pochody Prague pride[1] byla ze strany redakce ukončena spolupráce. Sám Peroutka se však tomuto rozhodnutí bránil a ve svém otevřeném dopise vedení České televize přirovnal současnou cenzuru k cenzuře, kterou zažil za předchozího režimu.[2] Kromě článku o Prague pride byly totiž cenzurovány i jiné jeho články, které nekorespondovali s postoji redakce zpravodajství.[3]

Stanoviska a postoje

Je katolík. Pochází z nábožensky pluralitní rodiny (jeho strýc Ferdinand Peroutka, st. ač pokřtěný, o sobě celý život hovořil jako o ateistovi), kde mnozí i přesto, že byli pokřtění od víry odpadli nebo na počátku první republiky z katolické církve vystoupili. On sám v Boha uvěřil již v dětství, přesto v době vojenské služby odpadnul od víry. Vlivem vršovického faráře Jiřího Hájka, který byl sekretářem kardinála Tomáška se začal znovu zúčastňovat náboženského života a obnovil svou víru.
Neustále se vyjadřuje kriticky vůči Evropské unii.[4][5]
Pohlíží na ekumenismus nikoli jako na plném institucionálním a věroučném splynutí protestantských a jiných církví s katolicismem, ale jako smiřování národů a kultur (tudíž také mezi křesťany a židy, křesťany a muslimy) a snahu o společné hlásání evangelia a společnou modlitbu tak, jak to prezentuje i Charta Oecumenica. V tomto smyslu do jisté míry také oceňuje dílo ekumenické komunity Taizé a jejího zakladatele Rogera Schütze i přesto, že nesouhlasí s jejím příklonem k marxismu a latinskoamerické teologii osvobození v šedesátých letech.[6]
Považuje časopis Te Deum za kontroverzní časopis.[7]

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. http://mladikd.cz/view.php?cisloclanku=2013081501
  2. Česká televize cenzuruje stejně jako totalitní režimy. Otevřený dopis generálnímu řediteli ČT od synovce Ferdinanada Peroutky, EUportál, 17. září 2013 [cit. 14.10.13]
  3. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Synovec-Ferdinanda-Peroutky-Ceska-televize-cenzuruje-jak-za-bolsevika-287072
  4. Založme spolek proti nemravné EU, Svědomí/Conscience, 7/2007 [cit. 14.10.13].
  5. EU a OSN odkryly karty, blogy ČT24, 30. června 2011 [cit. 14.10.13].
  6. Výrazně v tomto směru oponoval smýšlení redakce časopisu Časopis Te Deum a požádal její vedení o zveřejnění svého článku, kterým chtěl reagovat na několik článků o bratru Rogerovi, které byly jednak zastaralé a přinášeli zavádějící pojmy o jeho hnutí, kterým chybělo dle jeho slov jakékoliv uvedení těchto charakteristik alespoň na částečnou pravou míru. K tomu také dodává: O skutečnosti, s níž se lidé v Taizé setkávají, se lze přesvědčit osobní návštěvou. A tomu, kdo Taizé posuzuje nezaujatě a střízlivě, bude závěrečná otázka ze zmíněného článku „Odkud se bere popularita antikatolického hnutí mezi mládeží pocházející z rodin věrných Církvi?" připadat absurdní. Zjistí totiž, že nejde o „antikatolické hnutí", ale o hnutí katolicko- protestantské, které mocně zasahuje také hledající. Zjistí, že věřící nejsou v Taizé přetahováni na tu či onu stranu, ale na závěr své návštěvy vyzváni, aby se vrátili do svého církevního společenství a tam se s novou silou zapojili do duchovního života. Otevřená atmosféra, skupinové studium Písma, debaty o sobě i druhých, o darech, které dostáváme a dáváme, práce při přípravě jídla, úpravě kostela a zóny klidu - to vše jsou velké zážitky, na něž se nedá zapomenout. A přátelství z Taizé mezi lidmi různého vyznání, jak mohu potvrdit, trvají desetiletí.In F. Peroutka: Te Deum vidí v Taizé ďábla, Svědomí/Conscience, 2/2007 [cit. 14.10.13].
  7. Viz poznámka výše.
Osobní nástroje