Soudců

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Kniha Soudců je historickou knihou Starého zákona. Jejím hlavním tématem je obsazení Izraele jako země zaslíbené dvanácti izraelskými kmeny, kterým v období před ustanovením krále vládlo 12 soudců, kteří byli pokládáni dle svědectví knihy za charismatické vůdce a vysvoboditele, kteří vedli izraelský lid do boje proti utlačovatelům, za které jsou považováni všechny pohanské kmeny Ken-anu (Edom, Moab, Filištínci). Kromě osvobození Izraele však byli dotyční již podle svého pojmenováni garanty provádění Boží zákona a jeho uplatnění mezi Izraelity. Též vystupovali jako hodnotitelé soudních rozepří mezi jednotlivými Izraelci.[1]

Vedení v boji se především projevovalo dobýváním měst a ničením pohanských chrámů. Archeologický průzkum prokázal, že množství měst a městeček v průběhu 12. - 11. století př. Kr. úplně zaniklo, ale na celkové geografii země se to podle archeologů zásadně nepodepsalo.

Obsah

Rozdělení knihy

Podobně jako kniha Jozue je dělena na tři části: * Úvod (Sd 1,1-2,10)

Popisuje Jozuovu smrt.

* Velké i malé soudce (Sd 2,11-16,31)

Hospodin povolává soudce, Samson soudí Izraele.

* Doba bez krále (Sd 17,1-21,25)

Období, kdy Izrael je bez oficiální svrchované hlavy. Kniha to popisuje jako období kdy každý dělal, co uznal za

správné (Sd 17,6 a 21,25)

Kontext doby

Po Jozuově smrti, kdy stále ještě nebyla získána celá zaslíbená země, Izraelité žili mezi tzv. pronárody, které byly pohanské, což se negativně projevovalo jak na společenské, tak i náboženské rovině. Lid postupně propadá modloslužbě a pohanské víře nebo se stává kulturně a následně i politicky podřízen svým vládcům, který není nikdo jiný než Kenaanci, Filištinci, Emorejci a také Aramejci. Izraelité proto chodili za jinými bohy, sloužili a klaněli se jim (srov. Sd 2,11 - 17). Hospodin proto vyvolil soudce, kteří měli tento rozvrat zastavit a postavit se a odpor (Sd 2, 18 - 8, 35). Avšak i přesto, že v průběhu vlády jednoho soudce měl určitý kmen společenskou i náboženskou stabilitu, po jeho smrti se opět téměř všichni obraceli k pohanství.

Soudcové

 • Otníel (2,7 - 11)

Byl synem Kenazovým, vytrhl do boje a zvítězil nad aramejským králem Kušanem Rišatajimským

 • Ehúd
 • Šamgar
 • Bárak
 • Gedeon

Hospodin se na něj obratil a poslal, aby v jeho síle zachránil Izrael z rukou Midjanců. On, ač byl poslední v domě, zbořil pomocí otcova býka Baalův oltář a rozsekal posvátný kůl, který byl při něm. Vzepřel se Midjancům a Amalékovi a se třemi sty muži dobyl tábor Midjanců. Odmítnul být vládcem nad Izraelem (Sd 8,23). Po jeho smrti se Izrael opět vrátil k Baalovu kultu.

 • Jiftach (nebo též Jefte, Sd 11,1 - 12, 7)

Byl synem nevěstky a příslušníka kmene Galaad. Obyvatele Gileadu jej prosili, aby se stal jejich vůdcem. Před bitvou slíbil Hospodinu, že pokud v bitvě nad Amonity zvítězí, že mu obětuje prvního, kdo mu vyjde naproti z bran jeho domu. V bitvě vítězí a naproti mu běží jako první jeho dcera. Svůj slib splní. Jedná se o jediné svědectví ukončené lidské oběti v celém Písmě svatém.

 • Tóla
 • Jair(Sd 10, 3 - 5)

Panuje domněnka, že tento soudce byl vymyšlen a jeho jméno odvozeno od Jairova klanu, který pobýval na severu v Galadu.

 • Ibsán, Elón, Abdón
 • Samson

Dvakrát bylo andělem zjeveno jeho narození s nařízením, že jeho hlavu nepřejede břitva. Díky tomu nabyl v dospělosti nadlidské síly. Byl synem Manocha, jehož žena byla neplodná. Celkem třikrát navázal vztahy k filišťanským ženám. Vztah s poslední - Dalilou se mu stal osudným. Lstivě od Samsona vyzvěděla, tajemství jeho síly, ve spánku mu oholila vlasy a Filištínci mu vypíchli oči. V poslední hodině svého života však stihl zabít více Filištínců než za celý svůj život. Síla se mu vrátila ve chvíli, kdy byl opřen o dva chrámové sloupy, jejichž svrhnutím spadla celá chrámová střecha a zabila všechny, kdo v ní byli (srov. Sd 16, 1 - 30).

Související články

Jozue - Soudců - Rút
První kniha královská - Druhá kniha královská
První kniha Samuelova - Druhá kniha Samuelova
První kniha Kronik - Druhá kniha Kronik

Reference

 1. Slovo soudit v semistské tradici znamená nejen soudit v našem smyslu, ale také "vést" nebo "panovat"
Osobní nástroje