Výkrop kostela

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Výkrop kostela je svátostina s funkcí požehnání a exorcismu pro kostel (resp. místnost, v níž se koná Mše svatá), která je zároveň úkonem kajícnosti a věřícím připomíná jejich křest a očištění od hříchů. V podobě každonedělního obřadu přede Mší svatou byl zaveden někdy před 9. stoletím. Běžně se s ním můžeme setkat při tradiční liturgii, výjimečně ve značně zdegenerované podobě i při obřadech spjatých se Mší podle misálu Pavla VI.

Obsah

Tridentská Mše sv.

Obřad výkropu kostela se provádí před hlavní nedělní Mší svatou konanou v daném kostele (místnosti). Pokud mají proběhnout i další obřady přede mší, konají se až po výkropu, před ním může být pouze kázání.

Na počátku celebrant poklekne před oltářem, zaintonuje první dvě slova prvního znění antifony, dotkne se kropáčem svého čela a vykropí ve třech směrech prostor oltáře. Následně (dle situace a místních zvyků) za zpěvu zpěváka, sboru či věřících prochází hlavní chrámovou lodí a kropí její prostor a věřící.

Zpěv při výkropu je uspořádán ve formě antifona - žalm - doxologie - opakování antifony. Během doxologie celebrant přeruší výkrápění, i s ministranty se otočí k oltáři (resp. svatostánku) a po dobu zpěvu Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto setrvají v úkloně. Zpěv má tři varianty: základní, pro dobu velikonoční a pro smrtelnou neděli.

Když se celebrant vrátí k oltáři a je dozpíváno, celebrant střídavě s lidem (resp. sborem) volají prosby k Bohu:[1]

 • Kněz: Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.[2] (Allelúja.)[3]
 • Lid: Et salutáre tuum da nobis.[4] (Allelúja.)[5]
 • Kněz: Dómine, exáudi oratiónem meam.[6]
 • Lid: Et clamor meus ad te véniat.[7]
 • Kněz: Dóminus vobíscum.[8]
 • Lid: Et cum spíritu tuo.[9]

Poté celebrant přednese modlitbu:

 • Orémus. Exáudi nos, Dómine sancte, Pater omnípotens, etérne Deus; et míttere dignéris sanctum Angelum tuum de celis: qui custódiat, fóveat, prótegat, vísitet, atque deféndat omnes habitántes in hoc habitáculo. Per Christum, Dóminum nostrum.[10][11]

Amen lidu obřad ukončuje.

Zpěv

 • Základní varianta[12]
Antifona: Aspérges me, Dómine, hysópo et mundábor; lavábis me, et super nivem de albábor.[13][14]
Žalm 50,3: Miserére mei, Deus, secúndum magnam misericórdiam tuam.[15]
Doxologie: Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto, sicut erat in princípio, et nunc et semper: et in sécula seculórum. Amen.[16]
Opak. ant.: Aspérges me...
 • Velikonoční varianta[17]
Antifona: Vidi aquam egrediéntem de templo, a latére dextro, allelúja: et omnes ad quos pervénit aqua ista, salvi facti sunt, et dicent: allelúja, allelúja.[18]
Žalm 117,1: Confitémini Dómino, quóniam bonus; quóniam in séculum misericórdia ejus.[19]
Doxologie: Glória Patri...
Opak. ant.: Vidi aquam...
 • Smrtelná neděle

Základní varianta ochuzená o doxologii.

Odkaz

Související stránky

Externí odkazy

Literatura

Poznámky a reference

 1. V ČR jde obvykle o lid. A to i tehdy, když zpíval jen sbor či zpěvák.
 2. Zjev nám, Pane, milosrdenství své. Podle IV. vydání Schallerova Římského misálu (str. 30-31).
 3. Přidává se v době velikonoční.
 4. A spasení své nám uděl. Podle IV. vydání Schallerova Římského misálu (str. 30-31).
 5. Přidává se v době velikonoční.
 6. Pane, vyslyš modlitbu mou. Podle IV. vydání Schallerova Římského misálu (str. 30-31).
 7. A volání mé nechť k tobě přijde. Podle IV. vydání Schallerova Římského misálu (str. 30-31).
 8. Pán s vámi.
 9. I s duchem tvým.
 10. Modleme se! Vyslyš nás, Hospodine svatý, Otče všemohoucí, věčný Bože, a rač s nebe seslati svatého Anděla svého, jenž by střežil, opatroval, chránil, navštěvoval a bránil všechny, kteří přebývají v tomto příbytku. Skrze Krista, Pána našeho. Podle IV. vydání Schallerova Římského misálu (str. 30-31).
 11. Modleme se. Vyslyš nás, Pane svatý, Otče všemohoucí, věčný Bože, a rač poslat svého svatého anděla s nebe, který by střežil, hřál (resp. ošetřoval), chránil, navštívil a bránil všechny dlící v tomto příbytku. Skrze Krista, Pána našeho., viz Prof. Evžen Kindler: Mešní liturgie v kontextu dne (DaH 14. 6. 2012)
 12. Slyš zde: https://www.youtube.com/watch?v=3gYQWKCqxEE
 13. Pokrop mě, Pane, ysopem, a budu očištěn; obmyj mne a nad sníh zbělím. Podle IV. vydání Schallerova Římského misálu (str. 30-31).
 14. Slovo yzop označuje rostliny rodu Hyssopus, jejichž květenství se při výkropu ve starověku běžně používalo.
 15. Smiluj se nade mnou, Bože, podle velikého milosrdenství svého. Podle IV. vydání Schallerova Římského misálu (str. 30-31).
 16. Sláva Otci, i Synu, i Duchu svatému, jakož bylo na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Podle IV. vydání Schallerova Římského misálu (str. 30-31).
 17. Slyš zde: https://www.youtube.com/watch?v=0D67Kxg7EVg
 18. Viděl jsem vodu, ona vytékala z chrámu po pravé straně, aleluja. A všichni, ke kterým ta voda došla, spaseni jsou a praví, aleluja, aleluja. Podle IV. vydání Schallerova Římského misálu (str. 30-31).
 19. Velebte Pána, neboť jest dobrý, neboť na věky trvá milosrdenství jeho. Podle IV. vydání Schallerova Římského misálu (str. 30-31).
Osobní nástroje